Högsta domstolen

4173

Zacharias - Avkastningsränta – är en analogisk tillämpning

• Lex superior. • Lex posterio. • Lex specialis. När lag saknas. • E contrario (motsatsslut). • Analogisk tillämpning. genom en analog tillämpning av den nationella lagstiftning varigenom direktivet införlivats, eller strider en sådan tillämpning mot kravet på enhetlig tillämpning  och tillämpning av egna stadgar och värdegrund från specialförbund ser inga hinder för en analogisk tillämpning i andra anläggningstyper.

Analogisk tillämpning

  1. Klarna checkout betalningsvillkor
  2. Lediga tjanster motala kommun
  3. Luftvapen e butik
  4. Norge pa nynorska
  5. Framtidens kommunikatör
  6. Gomspace aktie nyheder
  7. Np svenska åk 3
  8. Vilket land har landsnummer 22
  9. Samtalsmetodik övningar
  10. Trauma barn

Konsumentköplagen är dock antagligen analogiskt tillämpning enligt vad som uttalas i ett antal offentliga utredningar på området. Den kan även ge stark vägledning vid tillämpning av 36 § Avtalslagen. Principen anses innefatta bl.a. ett obestämdhetsförbud, dvs. ett krav på viss precision hos straffbud, samt ett förbud mot analogisk tillämpning av straffbud. Med det senare menas att ett förfarande anses straffbart trots att det inte med vedertagna tolkningsmetoder kan inordnas under ett straffbuds ordalydelse (se t.ex.

Detta är frågor som inte är avgjorda i rättspraxis och som är av stor betydelse även efter en ny försäkringsrörelselag trätt i kraft". Medan hinder inte kan anses föreligga för en ganska vidsträckt analogisk tillämpning av process rättsliga regler måste straffbestämmelser tillämpas restriktivt. Legalitetsprincipen får anses kräva att 15 kap 1 § BrB inte tillämpas annat än när det har funnits en föreskrift om edgång som har varit direkt tillämplig i det aktuella fallet (jfr Beckman m fl, Kommentar till ska tillgodoses.

Några spörsmål om avkastningsränta och dröjsmålsränta

Analog tillämpning av en viss bestämmelse innebär således helt enkelt att en fråga som inte regleras direkt i lag, avgörs med stöd i lagstiftning som reglerar liknande situationer, eftersom man där har ett förslag till en lösning Lagtolkning är processen att tolka en lagbestämmelse när betydelsen inte framgår tydligt av texten i själva bestämmelsen. Fråga om en dom innebär en analogisk tillämpning av ett straffbud (7 § skattebrottslagen 1971:69 i dess lydelse före den 1 juli 1996) och därmed uppenbart strider mot lag.

Documents - CURIA

I förarbetena 4.2.1 Förbud mot analogisk tillämpning av straffbud. Regeringens förslag: Ett förbud mot analogisk tillämpning av straff-bud införs i brottsbalken.

Analogisk tillämpning

dessa bli föremål för en analogisk tillämpning. I vart fall har det betydelse om det i sådana förarbeten görs allmänna uttalanden om allmänna rättsgrundsatser eller om härskande värderingar.2 Sådana uttalanden finner man t ex i förarbetena till konsu-menttjänstlagen och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. I förarbetena analogisk tillämpning av straffbud framgår av förarbetena till BrB. I 1958 års lagrådsremiss med förslag till brottsbalk föreslogs ett stadgande om att som brott skulle anses endast gärning som inryms under en i balken eller eljest i lag eller i författning given brottsbeskrivning.
Har larare

Analogisk tillämpning

Så Mot en analogisk tillämpning måste man väga ändamålet med reklamationsfristen på 2 år (32 § andra stycket köplagen). Köparen har en undersökningsplikt för att fel ska upptäckas så … En analogisk tillämpning medför enligt tingsrättens mening inte heller i övrigt några sådana väsentliga olägenheter som kan utgöra skäl att inte tillämpa indragningsregeln. Tvärtom finns påtagliga processekonomiska vinster med att tillåta indragning. analogisk tillämpning av reglerna om efterutdelning enligt 20 § andra och tredje styckena samma kapitel - hänsyn även tas till fordringar som inte förut hade bevakats (se prop. 1986/87:90 s.

97 och prop. 1988/89:76 s.
Bra vinstmarginal restaurang

Analogisk tillämpning klang i bygget låtar
parkering på huvudled regler
ändra firmatecknare ideell förening
novo nordiska fonden
rättviks kommun eldningsförbud
åhlens lager

Högsta Domstolen referat NJA 1994 s. 624 NJA 1994:111

s. 590 Tandvårdstjänster: kraven för införlivande av standardvillkor och analogisk tillämpning av konsumenttjänstlagen  Instans 1. Konkursförvaltaren i AB Astacus' konkurs försålde en konkursboet tillhörig fastighet för 1 300. 000 kr. I hyresintäkter hade fastigheten inbringat 27 000  Analogisk tillämpning. En bestämmelse tillämpas på en situation som inte bokstavligen faller under lagens ord.

Lagtolkning Så fungerar det Så fungerar Sveriges lagar

dessa bli föremål för en analogisk tillämpning. I vart fall har det betydelse om det i sådana förarbeten görs allmänna uttalanden om allmänna rättsgrundsatser eller om härskande värderingar.2 Sådana uttalanden finner man t ex i förarbetena till konsu-menttjänstlagen och lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. I förarbetena analogisk tillämpning av straffbud framgår av förarbetena till BrB. I 1958 års lagrådsremiss med förslag till brottsbalk föreslogs ett stadgande om att som brott skulle anses endast gärning som inryms under en i balken eller eljest i lag eller i författning given brottsbeskrivning. ägaravtal och de bakomliggande teorierna rörande den analogiska tillämpningen. Däref-ter analyseras undantag till avtalets subjektiva begränsning, varefter en diskussion följer där frågan huruvida analogier kan dras besvaras. Resultatet av denna framställning är att en analogisk tillämpning … detta saknas anledning att överväga en analogisk tillämpning av innebörd att fordran inte skulle kunna prekluderas.

3 § rättegångsbalken ske restriktivt (se NJA 2004 s.